Všeobecné obchodní podmínky

Nakupujte výhodně zboží pre svou firmu bez DPH ze slovenského eshopu www.andreashop.sk. Podmínkou je byt platcem DPH v České republice - mít platné IČ DPH, adresa doručení Česká republika a platba převodem.

Všeobecné obchodní podmínky

V.O.P. Všeobecné obchodní podmínky provozovatele
internetového obchodu ANDREA SHOP, s.r.o.

pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu (www.andreashop.cz)

Čl. 1 – Základní ustanovení

(1) Provozovatelem internetového obchodu je společnost ANDREA SHOP, s.r.o.  se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 033 30 851, DIČ: CZ03330851, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném při Městském soudu v Praze pod sp. zn. C 230291 (dále jen „Provozovatel internetového obchodu“ nebo „prodávající“).

(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen "VOP") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Provozovatel internetového obchodu, a kupujícím (dále jen "zákazník" nebo „kupující“). Předmětem kupní smlouvy je koupě a prodej zboží prostřednictvím internetové stránky elektronického obchodu prodávajícího.

(3) Provozovatel internetového obchodu zveřejňuje seznam zboží, které nabízí zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi zboží objednávat prostřednictvím aplikace na internetové adrese: www.andreashop.cz, (dále pouze „elektronický obchod“). Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v elektronickém obchodě. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ před odesláním objednávky a následným odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník potvrzuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

(4) Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu se řídí jejím textem, VOP, případně speciálními podmínkami a dále zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a je-li kupujícím spotřebitel, tak i zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

(5) Nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu mohou uskutečňovat fyzické i právnické osoby bez ohledu na právní formu. Zákazník jako kupující je spotřebitelem nebo podnikatelem.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

(6) Kontaktní údaje prodávajícího:

Firma: ANDREA SHOP, s.r.o.
IČ: 033 30 851, DIČ: CZ03330851
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném při Městském soudu v Praze pod sp. zn. C 230291

Adresa pro obchodní korespondenci a pro reklamace:

ANDREA SHOP, s.r.o.,
Centrálný sklad, Slovenská republika, Dunajská Streda, Malé Dvorníky 603,
PSČ 929 01,
Telefon: + 420 603 752 978
Email: objednavka@andreashop.sk

Čl. 2 – Sdělení před uzavřením smlouvy

Provozovatel internetového obchodu sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,

b) nevyplývá-li z dalšího jinak, prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

d) ceny zboží a služeb jsou v elektronickém obchodě uváděny včetně i bez DPH, rovněž jsou uváděny veškeré poplatky stanovené zákonem. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady s tím, že specifikace je uvedena v ceníku dopravy zveřejněném na stránce www.andreashop.cz,

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí být doručeno na adresu prodávajícího určenou pro obchodní korespondenci dle čl. 1 odst. 6 těchto VOP, případně kupující může též využít formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný na stránkách elektronického obchodu a zaslat odstoupení od smlouvy elektronicky (blíže viz. čl. 8 VOP).

f) kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

ii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

iii) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

iv) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

v) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud je porušen jejich původní obal,

vi) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající důrazně sděluje, že v takovém případě nelze od takové smlouvy odstoupit.

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h) kupující - spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího;

i) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího e-mailem nebo písemně, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Čl. 3 – Informace o zboží a ceně

(1) Informace o zboží uvedeném v katalogu elektronického obchodu jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů a oficiálních stránek výrobců. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu informací o zboží uvedených v katalogu elektronického obchodu bez předcházejícího upozornění.

(2) Obrázky vyobrazené u výrobku mohou být pouze ilustrační.

(3) Cena zboží je uvedena s daní z přidané hodnoty (DPH) i bez DPH. Výše případných (např. recyklačních) poplatků je výslovně uvedena. V některých případech cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží do místa určení, které je poskytováno jako doplňková služba (uvedené případy specifikuje ceník dopravy zveřejněný na stránce www.andreashop.cz).

(4) Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu při objednávkách všech výrobků, pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedena. O této skutečnosti je prodávající povinen informovat kupujícího. Prodávající má před potvrzením objednávky povinnost vyžádat si od kupujícího souhlas se změnou ceny podle aktuálního ceníku.

(5) Při nákupu v elektronickém obchodě není možno uplatnit jakékoliv klubové, členské nebo zaměstnanecké slevy.

Čl. 4 – Objednávka zboží

(1) Pokud není u daného zboží uvedeno jinak, zboží, které je uvedeno v katalogu elektronického obchodu si kupující objednává postupem uvedeným v návodu „Jak nakupovat“. Tento návod je viditelně umístěn v menu elektronického obchodu.

(2) Odeslání objednávky není podmíněno registrací kupujícího v databázi prodávajícího, ale je podmíněno potvrzením souhlasu s VOP a souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

(3) Po zaslání objednávky bude kupujícímu zaslán informační e-mail s předmětem „Evidence objednávky“, který potvrdí zařazení objednávky do zpracování. Tímto ještě nevzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím a ani se nepotvrzuje objednávka. Informační email obsahuje minimálně tyto údaje: identifikační a kontaktní údaje prodávajícího, označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností, cena zboží či služby včetně všech daní a poplatků, údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu. 

Čl. 5 – Potvrzení objednávky

(1) Po ověření disponibility zboží a platných cen provede prodávající s kupujícím telefonické shrnutí objednávky, ve kterém bude uvedena celková cena objednaného zboží a služeb, termín a místo dodání. V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat si od kupujícího souhlas se změnou ceny podle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Potvrzením objednávky e-mailem s předmětem „Potvrzení objednávky“ na elektronickou adresu kupujícího ze strany prodávajícího, jehož přílohu tvoří kupní smlouva a VOP, je kupní smlouva uzavřena ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku (viz. čl. 6 odst. 1 VOP).

(2) V případě zboží, které je potřeba pro kupujícího speciálně objednat, bude kupujícímu účtována zálohová platba ve výši 20% z celkové ceny objednaného zboží. Vystavením zálohové faktury nevzniká kupní smlouva. V tomto případě při stornu objednávky se záloha zcela započítává na náklady vynaložené prodávajícím na objednání, odeslání a dopravu zboží. Pokud se kupující rozhodne, že místo zálohové platby zaplatí plnou sumu objednávky, 20% z této sumy je považováno za zálohovou platbu, která se řídí ustanovením tohoto odstavce.

Čl. 6 Kupní smlouva

(1) Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (dle čl. 5 odst. 1 VOP), za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.

Vlastnické právo na věci přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny a převzetím věci kupujícím. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá věc kupujícímu, jakmile kupujícímu věc předá dopravce. Ustanovení § 2090 občanského zákoníku není dotčeno.

Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka převzetím věci.

(2) Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

(3) Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, není k dispozici, nedodává se nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. O odmítnutí objednávky bude kupující informován elektronicky. V případě, že kupující již zaplatil zálohu, část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na jeho adresu.

(4) Kupujícímu, který je spotřebitel, vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, který je obvyklý při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodejci. Přiměřená péče o zboží musí být zachována.

(5) Vrácené zboží musí být kompletní a nepoškozené. Nemůže nést známky nepřiměřeného nebo jakéhokoli používání nad rámec obvyklého vyzkoušení věci. Zboží musí být vráceno se vším příslušenstvím. V případě vracení zboží Vám doporučujeme zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme. Zboží zasílejte, prosím, zpět v původním obalu, nepoužívané a nepoškozené včetně příslušenství (originální doklad o koupi, záruční list, návod na použití atd.).

Čl. 7 Odpovědnost za vady

(1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

(2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

(3) Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

(4) Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba pro kupujícího - spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

(5) Nepřevezme-li si kupující zboží, u něhož uplatňoval odpovědnost za vady, do 30ti dnů ode dne, kdy bylo jeho uplatnění odpovědnosti za vady vyřízeno a kupujícímu sděleno, je kupující povinen platit skladné za nepřevzaté zboží, a to ve výši 20,- Kč denně.

(6) Některé bližší informace k postupu pro uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady je upraven v reklamačním řádu ZDE.

Čl. 8 Právo odstoupit od smlouvy

(1) Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

(2) Kupující může své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit písemně na níže uvedené adrese, elektronickou poštou na adrese objednavka@andreashop.sk. Telefonicky nebo zasláním SMS zprávy není možné uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může využít pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný na internetových stránkách elektronického obchodu ZDE. Přijetí odstoupení prodávající potvrdí emailem bez zbytečného odkladu.

Písemné odstoupení od smlouvy je nutné zasílat na adresu pro obchodní korespondenci a pro reklamace:

ANDREA SHOP, s.r.o.,
Centrálný sklad, Slovenská republika, Dunajská Streda, Malé Dvorníky 603,
PSČ 929 01,

(3) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakých zboží převzal.

(4) V případě platného a účinného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dní ode dne odstoupení od smlouvy převodem na jím určený účet nebo poštovní poukázkou. Pokud je zboží vráceno nekompletní, poškozené, resp. ve stavu, z nějž je zřejmé nedodržení přiměřené péče ze strany kupujícího, případně nadměrné nepřiměřené opotřebování zboží kupujícím, kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady, které mu vzniknou při uvedení výrobku do původního stavu.

(5) Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

(6) Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží zhotoveného dle zvláštních požadavků kupujícího, zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem není možno vrátit.

(7) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží je vyprodáno nebo z jiného důvodu zakládajícího nemožnost řádného plnění kupní smlouvy ze strany prodávajícího. V případě, že kupující již kupní cenu zboží nebo její část uhradil, vrátí zaplacené finanční prostředky prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu.

Čl. 9 – Závaznost, storno objednávky

(1) Prodávající a kupující jsou vázáni kupní smlouvou od jejího uzavření do jejího zániku.

(2) V případě, že objednávka nebyla potvrzena (minimálně však ve lhůtě do 24 hodin od jejího doručení prodávajícímu), má kupující právo ji stornovat. V takovém případě není kupujícímu účtován storno poplatek.

(3) V případě, že kupující uhradil zálohu 20 % z ceny objednaného zboží a objednávku stornuje, záloha se zcela započítává na náklady vynaložené prodávajícím na odeslání a dopravu zboží.

(4) Pokud kupující stornuje objednávku z důvodu nedodržení publikované ceny nebo dodací lhůty ze strany prodávajícího, storno poplatek mu nebude účtován a již uhrazená záloha mu bude vrácena.

(5) Kupující může objednávku stornovat zasláním žádosti v písemné formě na adresu pro obchodní a smluvní korespondenci, na e-mailovou adresu objednavka@andreashop.sk nebo telefonicky.

(6) Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží, ani při vynaložení veškerého úsilí, které je od něj možno oprávněně požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v elektronickém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

(7) Prodávající má právo stornovat objednávku i v případě, že nemůže kontaktovat kupujícího telefonicky či e-mailem do 14 dní.

(8) O stornu objednávky ze strany prodávajícího bude kupující prokazatelně informován telefonicky nebo e-mailem.

(9) V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží část nebo celou kupní cenu a objednávka byla stornována, bude mu tato částka vrácena do 7 dní od zrušení objednávky bezhotovostním převodem na jím určený účet.

Čl. 10 – Platební podmínky

(1) Při platbě na dobírku je kupujícímu k ceně zboží účtován i příplatek podle aktuálního ceníku dopravy, který je uveden na stránce elektronického obchodu. Celkovou platbu dobírky kupující v plné výši uhradí kurýrovi v hotovosti při převzetí zásilky.

(2) V případě platby převodem na účet kupující zrealizuje platbu bezodkladně po potvrzení objednávky, nejpozději však do 3 kalendářních dní. Zakoupené zboží bude vyexpedováno až po uhrazení jeho ceny, čímž se rozumí připsání celé ceny zboží včetně případného příplatku za přepravu na účet prodávajícího. Pokud nebude platba prodávajícímu připsána na účet do tří kalendářních dní od potvrzení objednávky, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy, a to elektronicky.

(3) Platby v elektronickém obchodě lze realizovat rovněž prostřednictvím úvěru poskytnutého kupujícímu společností Home Credit a.s. . Úprava práv a povinností při použití tohoto způsobu platby je dále upravena ve speciálních podmínkách pro financování úvěrem ZDE, jejichž použití má přednost před VOP.

(4) Platba v elektronickém obchodě je možná pouze v hotovosti dle bodu (1), převodem na účet podle bodu (2) nebo prostřednictvím úvěru dle bodu (3) tohoto článku.

Čl. 11 – Podmínky dodání zboží

(1) Pokud nebylo dohodnuto jinak, prodávající se zavazuje zboží dodat ve sjednaném termínu kupujícímu.

(2) Při dodání zboží se kupující zavazuje otevřít doručenou zásilku před kurýrem a zjistit,  zda je její obal nepoškozený a obsah kompletní . V případě, že zjistí nekompletnost nebo poškození zásilky, sepíše o tomto zjištění spolu s kurýrem zápis. Kupující je povinen ihned po doručení zásilky zboží zcela vybalit a zjistit, zda není viditelně mechanicky poškozeno. V případě viditelného mechanického poškození se zavazuje bezodkladně [TH1]  informovat prodávajícího. K pozdějším reklamacím viditelného mechanického poškození nebude přihlíženo.

(3) Jelikož bílá technika s výškou nad 1,7 m je kurýrní společností přepravována v horizontální poloze, zákazník je povinen ponechat bílou techniku v klidovém stavu a bez připojení k elektrické síti po dobu 24 hodin od doručení a jejím uvedení do vertikální polohy. Kupující je povinen informovat se u kurýra o způsobu přepravy doručené bílé techniky.

(4) Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít a zaplatit dobírkou řádně dodávané zboží, tímto se zavazuje prodávajícímu uhradit náklady na dopravu, a to v plné výši ceny přepravného, určeného podle platného ceníku společnosti.

Čl. 12 – Zpracování osobních údajů

(1) Kupující a prodávající se dohodli, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

(2) Kupující a prodávající se dohodli, že kupující v případě, že je podnikatelem, je povinen oznámit prodávajícímu svůj název, firmu nebo jméno, pod nímž vystupuje, adresu sídla nebo místa podnikání včetně PSČ, IČ, DIČ, číslo telefonu, kontaktní osobu a její e-mailovou adresu.

(3) Odesláním objednávky uděluje kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícímu. Souhlas se vztahuje na osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, jakož i na osobní údaje, které se prodávající dozví v souvislosti s plněním smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů spotřebitele jsou, vedle plnění z kupních smluv, též marketingové účely prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s jejichž zasíláním tímto kupující souhlasí. Osobní údaje bude vedle prodávajícího, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat v rozsahu uděleného souhlasu a v rámci pokynů prodávajícího pouze zpracovatel, společnost ANDREA SHOP, s.r.o., IČO 36 277 151, se sídlem SR, Dunajská Streda, Galantská cesta 5855/22, PSČ 929 01, s čímž kupující souhlasí. Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně i automaticky a rozumí se jím následující nakládání s osobními údaji ve smyslu § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů: jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování, aktualizace, vyhledávání, používání, uchovávání, třídění, kombinování, blokování či likvidace.

(4) Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů a prodávající je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat písemným oznámením, které doručí prodávajícímu. Domnívá-li se kupující, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, může kupující požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Nevyhoví-li prodávající této žádosti, má kupující vždy právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů. Tento souhlas kupujícího je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou.

(5) Kupující si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce www.andreashop.cz v části „Profil – Objednávky“.

(6) Provozovatel internetových stránek www.andreashop.cz se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity výhradně za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek určených prodávajícím. Zpracovávané údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny, ani poskytnuty třetí straně, s výjimkou zpracovatele uvedeného v odst. 3 tohoto článku VOP. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli internetového obchodu.

 

Čl. 13 – Mimosoudní řešení sporů

(1) V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Kupující spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Čl. 14 – Závěrečná ustanovení

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

(2) Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

(3) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2016 a jsou k dispozici v sídle, provozovnách prodejce a elektronicky na www.andreashop.cz.

(4) VOP a veškeré právní vztahy založené prostřednictvím elektronického obchodu nebo s nimi související se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a s vyloučením úmluvy o mezinárodní koupi zboží.

 

ANDREA SHOP, s.r.o.